AKREDİTİF

Akreditif

Ödeme Şekillerine Göre Akreditifler

Vesaik İbrazında Ödemeli Akreditifler (Sight LC)
Lehtar tarafından akreditif şartlarına uygun belgeler ibraz edildiğinde; belgelerin Amir Banka veya akreditif teyitli ise Teyit Bankası tarafından akreditif şartlarına uygun bulunması halinde ödemenin hemen yapıldığı akreditif türüdür.

Vesaik ibrazında ödemeli akreditiflerde lehtar akreditif şartlarına uygun belgeleri ibraz ettiğinde;
Akreditif teyitli ise; Teyit Bankası’nın vesaiki akreditif şartlarına uygun bulmasıyla birlikte; akreditifte öngörülen valör içinde teyit bankasından ödemesini alır.
Akreditif teyitsiz ise; Yükleme belgeleri görevli banka tarafından amir bankaya gönderildikten ve amir banka tarafından da akreditif şartlarına uygun bulunduktan sonra, yine akreditifte öngörülen valörde Amir Banka’dan ödemesini alır.

Vadeli Akreditifler (Deferred Payment LC)
Vadeli akreditiflerde lehtar, akreditif şartlarında istenen belgeleri ibraz ettikten sonra, belgelerin amir banka veya akreditif teyitli ise teyit bankası nezdinde akreditif şartlarına uygun bulunmasından sonra  akreditifte belirtilen  vadede ödemesini alır.

Vadeli akreditiflerde poliçe yoktur ve ödeme vesaikin uygun bulunmasından sonra akreditif şartlarında belirlenen vadede  yapılır.

Vadeli akreditiflerde ithalatçılar, ithal ettikleri  malların mülkiyetini alıp belki de kendi pazarında sattıktan sonra lehtara ödemesini yaparlar ve finansman olanağı sağlamış olurlar.

Vadeli akreditiflerde poliçeye bağlanan bir hak  olmadığından ve ödeme ancak akreditif tahtında vadede yapıldığından; ithalatçı firmanın ödeme yapılana kadar yani vadeden önce ihtiyati tedbir kararı alarak ödemeyi durdurma hakkı vardır.

Kabul Kredili Akreditifler (By Acceptance LC)
Akreditif şartlarında istenen belgeler ve poliçe, amir banka veya görevli banka veya varsa teyit bankası tarafından uygun bulunduktan sonra bedeli poliçe vadesinde lehtara ödenen akreditiflerdir.

Kabul kredili akreditiflerde, poliçe akreditifte istenen şekil ve şartlara göre düzenlenir.

Poliçe ithalatçı üzerine keşide edilmemeli yani borçlu taraf ithalatçı firma olarak düzenlenmemelidir. Aksi takdirde bu tür poliçeler bankalar tarafından ek bir belge olarak görülür ve dikkate alınmazlar.

Kabul kredili akreditiflerde poliçe kabul edildikten sonra bankanın akreditiften doğan yükümlülüğü sona erer ve bundan sonraki yükümlülük poliçe üzerinden devam eder.

Poliçeden doğan haklar üçüncü bir kişiye devredilebilir ve bu nedenle amirin lehtara karşı ihtiyati tedbir veya haciz getirmesi zordur.

İştira Akreditifleri (By Negotiation)
İştira akreditifleri; lehtarın ibraz ettiği yükleme belgelerini amir banka tarafından akreditif şartlarında yetkilendirilen bir banka tarafından satın alınmasına olanak sağlayan akreditiflerdir.

Amir banka tarafından akreditif şartlarında yetkilendirilen iştira bankası; yükleme belgeleri kendisine ibraz edildiğinde, akreditif şartlarına göre inceleme yaptıktan sonra belgeleri satın alır yani bedelini lehtara öder ve riski kendisine ait olmak üzere belgeleri akreditifte belirtilen varsa teyit bankası ya da amir bankaya gönderir.

İştira akreditifleri lehtar için ödemeyi hızlı alabilmesi için avantaj sağlar. Yükleme belgelerini iştira bankasına ibraz ettikten sonra ve iştira bankası belgeleri akreditif şartlarına uygun bulup satın aldıktan sonra ödemesini hemen almış olur. Belgelerin teyit bankası tarafından incelenmesini ya da akreditif teyitsiz ise amir bankaya gönderilip incelenerek akreditifte öngörülen valörde ödenmesini beklemek zorunda kalmaz. 

 

yukarı çık