AKREDİTİF

Akreditif

Karşılıklı (Back to Back) Akreditifler

Biri ihracat akreditifi, diğeri ithalat akreditif olmak üzere birbirinden bağımsız iki ayrı akreditif vardır.

İhracat akreditifinin lehtarı, ithalat akreditifinin amiridir.

Satıcı kendisi lehine açılmış bulunan ihracat akreditifi kapsamında yüklemesini yapacağı malları; başka bir ülkede veya kendi ülkesinde bulunan imalatçıdan temin ederek ihracat yapıyor olabilir.

Böyle durumlarda orijinal akreditifin lehtarı (ihracatçı)  tarafından, lehine açılan orijinal akreditifi bankasına teminat göstermek suretiyle malların asıl üreticisi lehine açılan, ilk akreditiften bağımsız akreditife karşılıklı (back to back) akreditif denir. 

İthalatçı firmanın ihracatçı firma lehine açtığı akreditif  ‘’Orijinal Akreditif’’ tir.

İhracatçının malları tedarik ettiği firma lehine açtığı akreditif ‘’Karşılıklı (back to back) Akreditif’’ tir. 

Karşılıklı akreditif ve orijinal akreditif birbirinden tamamen bağımsız iki ayrı akreditif olup, aynı iş ilişkisinin birer parçasıdır.

Kullanım Alanları

 • Karşılıklı (back to back) akreditifler, yaygın olarak transit ticaret işlemlerinde sıkça kullanılan ürünlerden birisidir.
 • İhracatçı ve imalatçı firmaların farklı ülkelerde olduğu durumlarda ihracatçı firma için malları imalatçıdan temin edebilmesi için alternatif bir dış ticaret ödeme şeklidir.

İhracatçı Açısından Avantajları

 • Devredilebilir akreditiflerde olduğu şekilde aracı ihracatçının kendi fonlarını en düşük seviyede kullanarak, sevkiyat öncesi aşamayı finanse etmesini sağlar.
 • İhracatçı firmanın ithalatçının malların üreticisini tanımasını istemediği veya doğrudan imalatçı ile satış sözleşmesi yapmasını istemediği durumlarda  en uygun yöntemlerden biridir.

İhracatçı Açısından Dezavantajları

 • Aracı ihracatçılar için fonlarını düşük seviyede kullanarak finanse olmak için alternatif bir yol olmasına rağmen, bankalar alacakları riskleri göz önünde bulundurarak açılan orijinal ihracat akreditifini teminat olarak yeterli bulmayabilir. Bu durumda aracı ihracatçı; işlemi gerçekleştireceği banka bulmakta zorluk çekebilir.

Operasyonel Riskler ve Kontrolü

 • Back to Back akreditiflerde en yüksek risk; ihracat akreditifine karşı ithalat akreditifini açan banka üzerindedir.  Risk hem müşterisi adına bankasına açılan ihracat akreditifi, hem de bu akreditife karşı açtığı ithalat akreditifinden kaynaklanır.
 • Karşılıklı akreditifi açan banka; amir ödemeyi yapmasa dahi, akreditif şartlarına uygun vesaik ibraz edildiğinde imalatçıya karşı ödeme yükümlülüğüne girer. Ancak ihracatçı firma ilk akreditifte istenen vesaiki herhangi bir nedenle akreditif şartlarına uygun oluşturamayabilir. Bu durumda, ihracat akreditifinden ödeme alamama riski doğarken diğer taraftan ithalat akreditifinin bedelinin ödenmesi kaçınılmaz olacaktır.
 • Karşılıklı akreditifler aynı işlemin bir parçası olmasına rağmen aslında ortada bağımsız iki akreditif  vardır ve iki akreditifin uluslararası uygulamada hukuki olarak hiçbir bağı yoktur.
 • Karşılıklı akreditifler, aynı işlemin bir parçası olmasına rağmen işlemin bütününde çok sayıda taraf olduğundan risk de o derece fazladır.
 • Karşılıklı akreditif şartları, orijinal akreditifin şartları incelendikten sonra oluşturulmalıdır.
 • Karşılıklı akreditifin vade ve süreleri orijinal akreditifteki şartlar dikkate alınarak belirlenmelidir.
 • İhracatçı lehine açılan orijinal akreditifte istenen evraklar/şartlar arasında lehtarın yerine getiremeyeceği bir madde olmamalıdır. (Amir firmanın hazırlaması gereken herhangi bir Certificate vb….)
 • Karşılıklı akreditifte öngörülecek ödemenin mutlaka ihracat akreditifinin rambursmanını sağlayacak bir süre sonrası için taahhüt edilmesi gerekir.

 

yukarı çık