AKREDİTİF

Akreditif

Akreditif İşlemlerinde Taraflar

Amir (Applicant): İthalat işlemini gerçekleştirecek olan ve akreditif açılışı için talimat veren taraftır. Her ne kadar amir; akreditif açılışı için veya değişiklikleri için talimat veren ve ithalat işlemini gerçekleştiren taraf olsa da; akreditif işlemlerinde taraf kabul edilmez.

Akreditif açılışı öncesinde; amir ve bankası arasındaki ilişki UCP 600 kapsamı dışında değerlendirilir. 

Akreditif açılışından sonra ise amir; akreditifin değişikliği veya iptali için amir bankaya talimat verebilir ancak amir banka bu değişiklik veya iptal taleplerini yerine getirmek yükümlülüğünde değildir.

Sorumlulukları

 • Lehtar ile akreditif şartları ve koşullarında mutabık kaldıklarından emin olmalıdır.
 • Lehtarın yüklemeyi gerçekleştirebileceği süreleri göz önünde bulundurarak akreditifin açılmasını sağlamalıdır.
 • Akreditif açılış formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmalı, talimatında belirsiz ifadeler kullanmamalıdır.
 • Akreditif konusu malların gümrük işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli olan belgelerin akreditif şartlarında istenmiş olduğundan emin olmalıdır.
 • Lehtarın değişiklik taleplerine vakit geçirmeksizin cevap vermelidir.
 • Lehtar tarafından akreditif şartlarına uygun ibraz gerçekleştirildiğinde amir bankaya ödemeyi yapmalıdır.
 • Ödemeyi geciktirmek ya da gerçekleştirmemek amacıyla belgeler üzerinde ICC kurallarına aykırı rezerv bulmaya çalışmamalıdır.
 • Belgeler üzerinde amir bankanın bildirmediği gerçek bir rezerv tespit ettiğinde, amir bankayı derhal bilgilendirmelidir.

Amir Banka (Issuing Bank): Amir’in (ithalatçı) akreditif açılış talimatına istinaden akreditif açılışını gerçekleştiren bankadır. Genelde ithalatçının ülkesinde bulunur ve akreditif açılışını gerçekleştirerek akreditif metnini SWIFT aracılığıyla ihracatçının bankasına gönderir.

Amir banka akreditifi bir kez açtıktan sonra; akreditif şartları yerine getirildiğinde ve ibrazı istenen tüm belgeler akreditif şartlarına uygun bir şekilde ibraz edildiğinde, lehtara karşı geri dönülemez bir ödeme taahhüdü altına girer. Akreditif şartlarına uygun ibraz yapıldığında Amir (ithalatçı) ödeme yapmasa bile Amir Banka akreditif bedelini ödemekle yükümlüdür.

Sorumlulukları

 • Akreditifi, uluslararası bankacılık uygulamaları ve UCP 600 çerçevesinde açmalıdır.
 • Akreditifi amirin talimatlarına uygun olarak açmalı, uluslararası bankacılık uygulamaları ve UCP 600  kurallarına aykırı talep olması durumunda amiri bilgilendirmelidir.
 • Değişiklik taleplerine vakit geçirmeksizin cevap vermelidir.
 • Belge ibrazında, belgeleri vakit geçirmeden incelemeli; eğer belgeleri akreditif şartlarına uygun bulmuş ise ödemeyi gerçekleştirmeli ya da vade kabulünü lehtara bildirmeli, eğer belgeleri akreditif şartlarına uygun bulmuyorsa derhal lehtara rezerv bildiriminde bulunmalıdır.

Lehtar (Beneficiary): Lehine akreditif açılan ve ihracat işlemini gerçekleştirecek olan taraftır. Malların yüklemesini gerçekleştirdikten sonra, akreditif şartlarına uygun vesaik ibrazında bulunmak kaydıyla,  akreditif şartlarında belirlenen zamanda ödemesini alır.

Sorumlulukları

 • Akreditif kapsamında ve akreditif şartlarına uygun olarak (mal cinsi, yükleme tarihleri...) malların yüklemesini gerçekleştirmelidir.
 • Akreditif şartlarında istenen belgeleri, eksiksiz ve akreditif şartlarına uygun olarak, akreditif şartlarında istenen süreler içerisinde ibraz etmelidir.

Teyit Bankası (Confirming Bank): Amir bankaya ek olarak; akreditif şartlarına uygun belgeler ibraz edildiğinde, lehtara karşı geri dönülemez ve kesin bir ödeme yükümlülüğü üstlenen ve genelde lehtarın ülkesinde bulunan bankadır.

Sorumlulukları

 • Akreditif şartlarını incelemeli ve teyit vermeye hazır değilse veya akreditife teyit eklemek istemiyorsa vakit kaybetmeden amir bankayı ve lehtarı bilgilendirmelidir.
 • Akreditife teyidini eklediğinde lehtarı derhal bilgilendirmelidir.
 • Lehtar tarafından kendisine belge ibrazında bulunulduğunda; belgeleri ICC kuralları çerçevesinde incelemeli, akreditif şartlarıyla bir uyumsuzluk tespit ettiyse gerekli düzeltmelerin yapılması için lehtarı bilgilendirmelidir.

İhbar Bankası (Advising Bank): Amir banka; akreditifin lehtara ihbar edilmesi amacıyla genellikle kendi muhabiri olan ve lehtarın ülkesinde bulunan bir bankaya akreditifi açar. İhracatçı firmaya, lehine akreditif açıldığını bildiren banka ihbar bankasıdır. Bu banka Amir Banka tarafından akreditif mesajının SWIFT aracılığıyla iletildiği banka da olabilir veya ihracatçının bankası Amir Banka’nın muhabiri değilse akreditif şartlarının ilgili alanında yer alan banka da olabilir.

Sorumlulukları

 • Akreditif ihbarı ve değişikliklerin lehtara iletilmesi sırasında gerekli özeni göstermeli ve akreditifin gerçekliğini tespit ettikten sonra ihbarda bulunmalıdır.
 • Akreditife teyidini eklemediği sürece; uygun belge ibrazında ödeme yükümlülüğü yoktur.
 • Lehtar tarafından Amir Banka veya Teyit Bankası’na iletilmek üzere belge ibrazında bulunulduğunda vakit kaybetmeden ve derhal bu belgeleri ilgili bankaya göndermelidir. Aksi takdirde lehtarın geç ibrazda bulunmasına neden olabilir.

Görevli Banka (Nominated Bank): Akreditifin kullanımda olduğu banka veya herhangi bir banka nezdinde kullanılır biçimde açılmış bir akreditif ise herhangi bir bankadır. 

Rambursman Bankası (Reimbursing Bank): Akreditifi açan banka ile lehtara ödemeyi yapmakla görevli olan banka arasında bir hesap ilişkisi yok ise; akreditifte iştira bankasının parayı talep edeceği bir banka belirlenir. Bu bankaya rambursman bankası denir. 

 

 

yukarı çık