AKREDİTİF

Akreditif

Adım Adım Akreditif

1) Alıcı ve Satıcı Arasında Sözleşmenin İmzalanması

Alıcı ve satıcı satış sözleşmesini imzalarken ödeme şekli olarak da Akreditifli ödeme şeklinde mutabık kalırlar. Akreditif açılışı için Amir Banka’ya talimatı veren taraf ithalatçı firma olsa da; akreditif açılış talimatında yer alan şartların neler olacağı satış sözleşmesine dayanır.

İleride yaşanacak anlaşmazlıkların önüne geçebilmek için satış sözleşmesinde akreditif şartları olabildiğince detaylandırılmalıdır. Özellikle aşağıdaki maddelerin sözleşme şartlarında yer alması önemlidir:

Banka Bilgileri: Akreditiflerin en önemli özelliklerinden birisi ödeme yükümlülüğünün ithalatçı firmada değil Amir Banka üzerinde olmasıdır. Bu nedenle akreditifin hangi banka tarafından açılacağı yani Amir Banka’nın hangi banka olacağı önemlidir. Aynı şekilde ihracatçı firma, kendi ülkesinde bir bankanın teyidini de amir bankanın ödeme yükümlülüğüne ek olarak talep edebilir. Bu nedenle sözleşme şartlarında hangi bankalar ile çalışılacaksa bu bilgiler yer almalıdır.

Ödeme Zamanı: Ödemenin uygun belge ibrazında, yani görüldüğünde mi (Sight) yapılacağı yoksa vadeli bir ödeme mi olacağı, vadeli ödeme olacaksa, vadenin kaç gün olacağı ve hangi tarihten itibaren kaç gün olacağı (örneğin yükleme tarihinden sonra 90 gün) vb. bilgiler sözleşme şartlarında belirtilmelidir.

Ödeme Şekillerine Göre Akreditifler

Teyit Durumu: Akreditifin teyitli olup olmayacağı da önemli bir konudur. Eğer ihracatçı firma genellikle ithalatçının ülkesinde bulunan Amir Banka’nın ödeme yükümlülüğüne ek olarak kendi ülkesindeki bir bankanın ödeme yükümlülüğüne de ihtiyaç duyarsa akreditifin teyitli açılması gerekecektir.

Ödeme Taahhütlerine Göre Akreditifler

Masrafların Hangi Tarafa Ait Olduğu: Akreditifli ödeme şekli diğer ödeme şekillerine göre daha pahalıdır ve masrafların kim tarafından ödeneceği veya hangi masrafın hangi tarafa ait olacağının sözleşmede şarta bağlanması her zaman tavsiye edilir. Eğer teyit komisyonları da ithalatçı firmaya ait olacak ise; ithalatçı firma bankası (Amir Banka) aracılığı ile komisyon ve masrafların ne kadar talep edileceğini akreditif açılışından önce Teyit Bankası’ndan öğrenmelidir. Aksi takdirde kötü bir sürprizle karşılaşabilir.

2) Akreditif İçin Başvuru

Sözleşmenin imzalanmasından sonraki aşama; alıcı firmanın akreditif açılışı için bankasına başvuruda bulunmasıdır. Her bankanın farklı, ancak hemen hemen birbirine benzeyen akreditif açılışı için başvuru formu vardır ve müşterilerinden bu formları doldurmasını talep ederler. Form üzerinde akreditif metninde yer alması gereken alanlara ait bilgiler sorulur.

Bankalar akreditif metnini oluştururlarken, ithalatçı firma tarafından doldurulan açılış formu üzerindeki bilgileri esas alırlar. Bu nedenle form üzerinde talep edilen bilgilerin ithalatçı firma tarafından sözleşme şartlarına uygun olarak doldurulması önemlidir. Bankalar, ithalatçı firma tarafından doldurulan Akreditif Açılış Formu’nda eğer UCP 600 kurallarına veya bankacılık standartlarına aykırı bir şart var ise müşterilerini bilgilendirirler ve düzeltme/değişiklik talep edebilirler. Ancak diğer taraftan bankalar sözleşme şartlarını açılış aşamasında görmediklerinden, sözleşme şartlarına aykırı bir şart var ise müşterilerini uyarması pek mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, daha sonraki aşamalarda gereksiz yazışmaların önüne geçmek ve akreditif değişikliği için ekstra masraf ödememek ve zaman kaybı yaşamamak için akreditif şartlarının ihracatçı firmanın yerine getirebileceği ve mutabık kalınan şartlar olduğuna ithalatçı tarafından azami dikkat gösterilmelidir.

Akreditif Açılışı Başvuru Formu’nun bir diğer özelliği Amir ve Amir Banka arasında bir nevi sözleşme niteliği de taşımasıdır.


Genel uygulamada standart bir Akreditif Açılış Formunda Yer alan bilgileri aşağıdaki başlıklar ile özetleyebiliriz:

 • İhracatçı Firma Bilgileri
 • İhracatçı Firmanın Banka Bilgileri
 • Teyit Durumu
 • Ödeme Şekli
 • Teslim Şekli
 • Mal Tanımı, Miktarı
 • Akreditif Tutarı ve Döviz Cinsi
 • Akreditif Vadesi
 • Son Yükleme Tarihi
 • İbraz Süresi
 • Sigortanın Hangi Tarafa Ait Olduğu
 • Kısmi Yüklemeye İzin Verip Vermediği
 • Aktarmaya İzin Verip Vermediği
 • Yükleme ve Boşaltma Limanları
 • İstenen Belgeler
 • Taşıma Şekli
 • Özel Şartlar

3) Akreditifin Açılışı/Değişiklikler

Akreditif bir kez açıldıktan sonra Amir Banka, lehtara yani ihracatçı firmaya karşı geri dönülemez ve kesin bir ödeme taahhüdü altına girer. Amir Banka akreditif şartlarını oluştururken amirin verdiği bilgileri ve talimatı esas alır ve bu aşamada Amir ve Amir Banka arasında bir kredi ilişkisi vardır.

Günümüzde akreditif açılışları genellikle SWIFT aracılığı ile yapılır. Amir Banka akreditif açılışı için kullanılan özel bir formatta (MT 700 Mesajı) akreditif metnini SWIFT aracılığıyla ihracatçının bankası olan İhbar Bankası’na ya da ihracatçının ülkesinde bulunan kendi muhabirine gönderir ve İhbar Bankası’nı akreditif şartlarında yer alan ilgili alana yazabilir.

Akreditif değişiklikleri de yine SWIFT aracılığıyla, değişiklikler için kullanılan özel bir formatta (MT 707 Mesajı) Amir Banka tarafından İhbar Bankası’na iletilir.

Akreditif değişiklikleri ile ilgili olarak tarafların unutmaması gereken husus; değişiklik talebi Amir’den gelse bile, Amir Banka, Lehtar ve var ise Teyit Bankası’nın da bu değişiklikleri kabul etmesi gerektiğidir. Amir Banka ve Lehtar değişiklikleri kabul etse bile Teyit Bankası’nı değişikliklerden sonra eğer bu değişiklikleri kabul etmiyorsa akreditiften teyidini geri çekme hakkı saklıdır.

4) Akreditifin İhbarı/Değişiklikler

İhbar Bankası SWIFT üzerinden bankasına ulaşan akreditif metnini inceledikten sonra Lehtar firmayı bilgilendirir ve akreditifi yazılı olarak kendisine ihbar eder.  Bankalar akreditif şartlarında herhangi bir uyumsuzluk, çelişki veya uluslararası uygulamaya  aykırı bir şart var ise müşterilerini bilgilendirirler ve Amir Banka’dan açıklama veya düzeltme talep edebilirler.

İhbar bankaları, her ne kadar akreditife teyitlerini eklemedikleri sürece lehtara karşı bir ödeme yükümlülüğüne girmeseler de; akreditifin ihbarı ve değişikliklerin lehtara iletilmesi sırasında gerekli özeni gösterirler ve akreditifin gerçekliğini tespit ettikten sonra ihbarda bulunurlar.

İhracatçı firma akreditif metnini aldıktan sonra akreditif şartlarını dikkatlice incelemelidir. Öncelikle sözleşme şartlarına aykırı bir madde varsa tespit etmeli, akreditifte belirtilen tüm şartları yerine getirebileceğinden emin olmalıdır. 

İhracatçı firmanın hem istenen belgeler hem özel şartlar arasında yerine getiremeyeceği veya temin edemeyeceği bir madde var ise mutlaka ithalatçı firma yani Amir ile irtibata geçerek akreditif şartlarına değişiklik istemesi gerekir.

İhracatçı firmaların bu aşamada unutmaması gereken en önemli husus Amir Banka’nın ödeme yükümlülüğünün sadece ve sadece Uygun İbraz olması durumunda geçerli olmasıdır. Eksik bir belge, istenen bir belgenin akreditif şartlarında istenen özellikleri taşımaması veya özel bir şartın yerine getirilmemesi Uygun İbraz durumunu da doğal olarak ortadan kaldıracaktır.

Diğer taraftan İhracatçı firmalar akreditif şartlarında net, açık olmayan veya anlaşılmayan bir husus veya bir çelişki var ise de mutlaka Amir ile irtibata geçmeli ve gerekli değişiklikleri yaptırmalıdırlar.

İhracatçı firma eğer akreditif şartlarında yerine getiremeyeceği bir husus veya netlik kazandırılması gereken bir şart var ise ve istediği değişiklikleri amire yaptıramıyorsa, akreditif kapsamında yükleme yapmak zorunda olmadığını unutmamalıdır. Hatta yükleme yapmamaya karar verdiğinde bunu amir veya amir bankaya bildirme yükümlülüğü de yoktur.   

5) Malların Yüklenmesi ve Belgelerin Hazırlanması

İhracatçı firma akreditif metninde mutabık kaldıktan sonra vakit kaybetmeden ve akreditifte belirtilen süreler içerisinde malları yüklemeli ve belgeleri hazırlamalıdır. Akreditif şartlarında mutabık kalmadan ve/veya akreditif şartlarında talep ettiği değişiklikler gerçekleştirilmeden ihracatçı firmanın üretime geçmemesi veya malları yüklememesi veya bir hizmet akreditif ise hizmeti yerine getirmemesi tavsiye edilir.

İhracatçı firma bu aşamada gerekli tarafları akreditifin şartları konusunda bilgilendirmeli ve gerekiyorsa metnin bir kopyasını paylaşmalıdır. Bu taraflar genelde akreditifte istenen belgelerden bazılarını hazırlayacak olan üçüncü taraflardır. Örneğin yükleme belgesi Nakliye Firması tarafından düzenlenecektir ve akreditif şartlarında Sigorta Poliçesi istenmiş ise bu belgeyi hazırlayacak olan taraf Sigorta Firması olacaktır.

İhracatçı firmaların akreditif şartlarında yer alan tarihlerin ve sürelerin neyi ifade ettiklerini çok iyi bilmeleri ve anlamaları gerekir. Akreditifte istenen tüm belgeler ibraz edilse ve özel şartlar yerine getirilse bile eğer akreditif şartlarında belirtilen sürelere uyulmaz ise Uygun İbraz gerçekleştirilememiş olacaktır.

Son Yükleme Tarihi (Latest Date of Shipment): Malların yüklenmesi için en son tarihtir. Bu tarihten sonra yükleme yapıldığında Uygun İbraz gerçekleşemeyecek ve rezerv konusu olacaktır. Bankalar bu şartın yerine getirilip getirilmediğini yükleme belgesinden tespit ederler.

İbraz Süresi (Presentation Period): Akreditif şartlarında istenen belgeler İbraz Süresi içerisinde Amir Banka veya Teyit Bankası’na veya Görevli Banka’ya sunulmuş olmalıdır. Eğer akreditif şartlarında herhangi bir ibraz süresi belirtilmemiş ise UCP 600’e göre yükleme tarihinden itibaren 21 gün kabul edilir İbraz Süresi. Ancak akreditif şartlarında farklı bir süre belirtilmiş ise bu süreye mutlaka uyulmalıdır. Örneğin İbraz Süresi akreditif şartlarında yükleme tarihinden itibaren 7 gün ise bu süreye uyulmalıdır. Aksi halde yine rezerv konusu olacak yani uygun ibraz gerçekleştirilememiş olacaktır.

Akreditif Vadesi (Expiry Date): Akreditif Vadesi; son yükleme tarihi ve ibraz süresini de kapsayan bir tarihtir. Yükleme, akreditif şartlarında istenen son yükleme tarihi ve öncesinde gerçekleştirilmeli, aynı şekilde ibraz akreditif şartlarında yer alan ibraz süresi içerisinde yapılmaldır. Ancak tüm bunlar akreditif vadesi içerisinde sonuçlandırılmış olmalıdır.

Yüklemenin gerçekleştirilmesiyle birlikte, akreditifte istenen tüm belgelerin eksiksiz ve akreditif şartlarına uygun olarak hazırlanmış olmasından emin olmak gerekir. Bu aşama ihracatçı firma için son derece önemlidir. Akreditif kapsamında Amir Banka’nın ve var ise Teyit Bankası’nın ödeme yükümlülüğünün ancak ve ancak Uygun İbraz karşılığında doğacağı hiçbir zaman unutulmamalıdır. Dolayısıyla bu süreç ihracatçı firmalar için akreditifli işlemlerde en önemli adımlardandır.

Belgelerin hazırlanması aşamasında ihracatçı firmaların mutlaka göz önünde bulundurması gereken hususlardan belki de en önemlisi Uygun İbraz’ın gerçekleştirilebilmesi için sadece akreditif şartlarının yerine getirilmesinin yeterli olmayacağıdır. Belgeler aynı zamanda UCP 600 ve ISBP 745 kuralları çerçevesinde ve uluslararası genel bankacılık prensiplerine uygun olarak hazırlanmalıdır.

Örneğin hemen hemen hiçbir akreditif şartında konşimentonun kim tarafından ne şekilde imzalanması gerektiği yazmaz ancak UCP 600 ve ISBP 745’de bu konuyla ilgili maddelerce açıklama vardır ve bankalar belge incelemesini UCP 600 ve ISBP 745 çerçevesinde gerçekleştirirler ve akreditif şartlarında yer almasa bile bu maddelere uygun imzalanmamış bir konşimento rezerv konusu olur.

UCP 600 ve ISBP 745 Kuralları Çerçevesinde Belge Hazırlama

6) Belge İbrazı

İhracatçı firmalar akreditif şartlarında istenen belgeleri hazırladıktan sonra bankaya ibrazını gerçekleştirir. Burada banka kavramı geniştir. İhracatçı firmanın; belgeleri İhbar Bankası’na ibraz etmesinin yanı sıra, doğrudan Teyit Bankası’na (İhbar Bankası’nın aynı zamanda Teyit Bankası olmadığı durumlarda) veya kendi ülkesindeki hiçbir banka ile irtibata geçmeden doğrudan Amir Banka’ya ibraz etme hakkı her zaman saklıdır.

Bu aşamada ihracatçı firmalar için en önemli olan nokta akreditif şartlarında yer alan ibraz sürelerini kaçırmaması ve ibrazı mümkün olduğunca doğru bankaya yapmasıdır.

Lehtar tarafından ibraz süresi içerisinde doğrudan Amir Banka’ya yapılan ibrazı konunun dışında tutarsak; ibraz için doğru bankanın hangi banka olduğunu bulmak gerekir.

Bu noktada akreditifli işlemlerde yer alan bankaları bir kez daha gözden geçirmekte fayda vardır. Akreditifli işlemlerde Amir Banka tarafından, SWIFT aracılığıyla akreditif mesajının (MT 700) gönderildiği banka dışında iki banka alanı daha vardır MT 700 mesajında.

Bu alanlar 41a ve 57a alanlarıdır. Peki bu alanlar ne ifade eder ve neden vardır?
41a alanı;  Görevli Banka’nın (Nominated Bank) yazıldığı alandır. Akreditif Teyitsiz ve Devredilebilir (Transferable) değilse; 41a alanında genelde Amir Banka’nın ismi yer alır. Akreditif Teyitli ise 41a alanında yer alan banka Teyit Bankası’dır. 41a alanı MT 700 mesajında zorunlu bir alandır ve Amir Banka ve Teyit Bankası arasında şifre bağlantısı olması durumunda MT 700 mesajı doğrudan Teyit Bankası’na gönderilmiş olsa bile 41a alanına Teyit Bankası’nın ismi bir kez daha yazılır.

Akreditifler bazen herhangi bir banka nezdinde kullanılabilir (Available With Any Bank) olarak da açılabilir.  Böyle bir talep geldiğinde 41a  alanına belli bir banka ismi yerine ‘’Any Bank’’ yazılır ancak Amir Banka riski azaltmak için devamında genelde Lehtar’ın ülkesini de ekler ‘’Any Bank’’ ibaresinin yanına. Böylece sadece Lehtar’ın ülkesindeki herhangi bir banka ile sınırlamaya çalışır ‘’herhangi bir banka’’ kavramını. Bu talep daha çok Uzakdoğu ülkelerine açılan akreditiflerde Uzakdoğu’daki lehtar tarafından gelir.

57a alanı ise İhbar Bankası’nın isminin yazıldığı alandır. Her bankanın birbiriyle şifreli SWIFT bağlantısı yoktur ve bankaların birbirlerine akreditif açabilmeleri için aralarında şifreli SWIFT bağlantısı olması gerekir. Çünkü akreditif açılışları için kullanılan MT 700 mesajı şifreli bir mesajdır.

Böyle durumlarda Amir Banka Lehtar’ın bulunduğu ülkede şifreli SWIFT bağlantısı olan muhabirlerinden birisine açar akreditifi.  Ancak Lehtar’ın çalıştığı banka her zaman Amir Banka’nın muhabirlerinden birisi değildir. 57a alanı işte bu amaçla kullanılır. Yani bu alana Lehtar’ın çalıştığı banka yazılır. 57a alanı MT 700 mesajında zorunlu bir alan değildir. Eğer Amir Banka’nın akreditif doğrudan gönderebildiği banka aynı zamanda Lehtar’ın bankası ise bu alanın kullanılmasına gerek yoktur.

Tekrar sorumuza dönelim. Yani lehtar için ibrazı gerçekleştireceği doğru banka hangi bankadır? 

Genel uygulamada; akreditif teyitsiz ise lehtar ibrazını İhbar Bankası’na yapar ve belgeler İhbar Bankası aracılığıyla Amir Banka’ya gönderilir. Bu aşamada İhbar Bankası’nın akreditife teyidini eklememesinden ötürü herhangi bir ödeme yükümlülüğü yoktur ve bir nevi postacılık görevi görür. Ancak İhbar Bankası gerekli özeni de göstermelidir. Yani belgeleri derhal Amir Banka’ya göndermek yerine elinde bekletirse lehtarın geç ibrazda bulunmasına da neden olabilir.

Yine genel uygulama da akreditif Teyitli ise lehtar ibrazını Teyit Bankası’na gerçekleştirir.

Ancak her ne olursa olsun İbraz Süresi içerisinde ibrazın gerçekleştirilebilmesi için; akreditif şartlarında Görevli Banka’nın kim olduğu, yani akreditifin hangi bankanın gişelerinde kullanımda olduğu büyük önem taşır. Akreditif şartlarında 41a alanında yer alan banka Görevli Banka’dır. Belge ibrazı; ibraz süresi içerisinde bu bankaya yapılmış olmalıdır. Teyitsiz akreditiflerde 41a alanında genelde Amir Banka’nın kendisi yer alır, bu durumda lehtar ibrazını genel uygulamada kendi ülkesinde bulunan İhbar Bankası’na yapacaktır doğal olarak ancak belgeler ibraz süresi içerisinde İhbar Bankası tarafından Amir Banka’ya ulaştırılmış olmalıdır.Burada lehtarın dikkat etmesi gereken husus; İhbar Bankası'nın belgeleri Amir Banka'ya İbraz Süresi içerisinde ulaştırabilmesi için postada geçecek süreyi de gözönünde bulundurarak İhbar Bankası'na ibrazda bulunması gerektiği ve postada yaşanan gecikmelerden bankaların sorumlu olmadığıdır.

7) Belgelerin İhracatçının Bankası Tarafından İncelenmesi

Pratikte ihracatçı firmalar belgeleri doğrudan Amir Banka’ya göndermek yerine kendi ülkesinde bulunan ve akreditif şartlarında yer alan İhbar Bankası veya Teyit Bankası’na ibraz ederler. Burada bankaların akreditif şartlarında yer alana görev ve rolü de önem taşır. Akreditif teyitsiz ise genel uygulamada İhbar Bankası belgeleri incelemez, bazı durumlarda ise İhbar Bankaları akreditife teyitlerini eklememiş olsalar bile müşteri memnuniyeti açısından belgeleri ödeme taahhüdüne girmeden inceleyebilirler.

Teyit Bankası söz konusu ise; zaten uygun ibraz karşılığında ödeme yükümlülüğüne girdiğinden dolayı belgeleri Amir Banka’ya göndermeden önce büyük bir özenle inceleyecektir.

Ancak bu aşamada hangi taraf tespit etmiş olursa olsun (bazen lehtarın kendisi de olabilir) belgelerin Amir Banka'ya gönderilmeden önce; Uygun İbraz ya da Uygun İbraz olmadığına karar verilir. Diğer taraftan Uygun İbraz olmadığına karar verilmesi demek rezervlerin de tespit edilmiş olması demektir.

İbrazın Uygun Bulunması: Belgelerin akreditif şartlarına uygun olduğuna karar verilmesi durumunda belgeler Amir Banka’ya gönderilir.

Bu aşamada Lehtar açısından önemli bir husus vardır. Tüm tarafların gözden kaçırdığı bir rezerv olabilir ve Amir Banka belgeleri uygun bulmayabilir. Ancak akreditif Teyitli ise ve belgelere Teyit Bankası uygunluk vermiş ise Amir Banka’nın rezervden dolayı ödememe ve ya ödemeyi geciktirme riski Teyit Bankası üzerindedir. Lehtar ödemesini normal şartlarda Teyit Bankası’ndan alır.

İbrazın Uygun Bulunmaması: Belgelerin Amir Banka’ya gönderilmeden önce rezerv bulunması durumunda ihracatçı firmalara verilebilecek en önemli tavsiye; ithalatçı firmanın rezervleri kabul ettiğine dair sözlü ya da yazılı teyidine istinaden, belgelerin her şartta kabul edileceği varsayılarak Amir Banka’ya olduğu şekilde gönderilmesi konusunda bankasına talimat vermemesidir. Bunun yerine ihracatçı firmaların aşağıdaki yollardan birisini izlemesi tavsiye edilir.

 • Rezervlerin Düzeltilmesi: Eğer yeterli süre varsa ve ibraz için geç kalınmıyorsa rezervleri düzeltme yoluna gidilebilir. Örneğin fatura üzerinde Brüt Ağırlık sehven hatalı yazılmış ise veya Teslim Şekli sehven eksik yazılmış ise bu tarz uyumsuzluklar hemen düzeltilebilir ve lehtar düzelttiği belgeleri bankasına tekrar ibraz ederek uygun ibrazı sağlayabilir. Ancak bu her zaman mümkün olmaz. Örneğin geç yükleme düzeltilebilecek bir rezerv değildir. 
 • Akreditife Değişiklik İstenmesi: Rezervleri ortadan kaldırabilecek bir konu ise akreditife değişiklik istenebilir. Örneğin geç yükleme söz konu ise akreditife değişlik yaptırılarak Son Yükleme Tarihi uzattırılabilir. Ancak bu değişiklik talebi için Amir’in bankasına talimat vermesi ve Amir Banka’nın, lehtarın ve var ise Teyit Bankası'nın da bu değişikliği kabul etmesi gerekecektir. Bazı durumlarda da mallar belki ithalatçının ülkesinin gümrüğüne varmak üzeredir ve zaman kaybı yaşamamak için ithalatçı firma değişiklik yapmak istemeyebilir.
 • Rezervlerin Amir Banka’ya Bildirilmesi ve Kabulünün Sorulması: Tespit edilen rezervler Amir Banka’ya bildirilerek bu rezervlerin kabul edilip edilmeyeceği sorulabilir. Bu durumda Amir Banka da Amir’e dönecek ve rızasını arayacaktır. Eğer rezervler kabul ediliyorsa Amir Banka, İhbar/Teyit Bankası tarafından kendisine SWIFT aracılığıyla önceden bildirilen rezervleri kabul edip etmediğini yine SWIFT aracılığıyla İhbar Bankası’na bildirir.
 • Belgelerin Olduğu Şekilde Amir Banka’ya Gönderilmesi: Son çare olarak; lehtar belgelerin Amir Banka tarafından reddedilme ya da ödemenin gecikmesi risklerini de göze alarak belgelerin olduğu şekilde Amir Banka’ya gönderilmesini tercih edebilir. Bu durumda Amir Banka’nın alacağı kararı beklemek zorunda kalacaktır.

8) Belgelerin Amir Banka'ya Gönderilmesi ve Amir Banka Tarafından İncelenmesi

Akreditifli işlemlerde belgeleri nihai olarak inceleyip, akreditif şartlarına uygun olup olmadığına karar verecek olan taraf Amir Banka’dır.

Amir Banka belgeler kendisine ibraz edildiğinde, maksimum 5 iş günü içerisinde belgeleri inceleyerek uygun ibraz olup olmadığına karar vermelidir. Amir Banka akreditif tahtında başka bir hiçbir taraf ödemede bulunmasa da lehtara karşı uygun ibraz karşısında ödeme yükümlülüğünde bulunan tek taraftır. Bu nedenle belgeler Amir Banka tarafından dikkatlice incelenir ve eğer akreditif şartlarına uygun bulunursa lehtar akreditif tahtından ödemesini alır veya vadeli bir ödeme söz konusu ise Amir Banka vade teyidini lehtara bildirir.

Eğer Amir Banka belgelerde rezerv bulursa 5 iş günlük inceleme süresi içerisinde rezervleri kendisine ibrazı yapan banka aracılığıyla lehtara bildirir ve bu aşamada lehtara karşı kesin ve geri dönülemez ödeme yükümlülüğü yerini belgeleri reddetme hakkına bırakır.

Belgelerin rezervli olması durumunda Amir Banka aşağıdaki yolları izler:

 • Amir Banka bir ibrazın uygun olmadığını belirlediğinde sadece kendi kararıyla, rezerv kaldırma talimatı almak için akreditif amiriyle temas edebilir. Ancak bunu 5 işgünlük süre içerisinde yapmalıdır.
 • Amir Banka ibrazı karşılamayı veya iştira etmeyi reddetmeye karar verdiğinde ibrazda bulunan tarafa bu hususta tek bir bildiri göndermelidir. Bu bildiri:  Bankanın ibrazı karşılamayı veya iştira etmeyi reddettiğini, Bankanın ibrazı karşılamayı veya iştira etmeyi reddetmesine ilişkin her bir rezerv unsurunu ve aşağıdaki bilgilerden birisini içermelidir:

a)Bankanın ibraz edenden yeni talimat beklerken belgeleri elinde tutmakta olduğunu; veya
b)Amir bankanın akreditif amirinden rezerv kaldırma talimatı alıp bunu kabul etmeyi uygun görünceye kadar veya rezerv kaldırma talimatını kabul etmeyi uygun görmeden önce ibraz edenden yeni talimat alıncaya kadar belgeleri elde tutmakta olduğunu; veya
c)Bankanın belgeleri iade etmekte olduğunu veya;
d)Bankanın ibraz edenden daha önce almış olduğu talimat uyarınca hareket etmekte olduğunu

9) Belgelerin Amire Teslim Edilmesi, Ödemenin Gerçekleştirilmesi/Vade Kabulü ve Malların Amir Tarafından Gümrükten Çekilmesi

Belgeler Amir Banka tarafından kabul edildikten sonra (rezervsiz oldukları için veya rezervler kabul edildikleri için) akreditif eğer Sight yani ibrazda ödemeli bir akreditif ise Amir Banka lehtara ödemeyi gerçekleştirir veya vadeli bir akreditif ise vade teyidini vererek belge asıllarını amire teslim eder.

Amir gümrük işlemlerini tamamlayarak malların mülkiyet hakkına sahip olur.

 

yukarı çık